Festivals and Holidays

Kokila Vrat
Kokila Vrat

 July 2, 2023, Sunday   Ashadha, Shukla Purnima

Ashadha Chaumasi Chaudas
Ashadha Chaumasi Chaudas

 July 2, 2023, Sunday   based on Jain calendar

Guru Purnima
Guru Purnima

 July 3, 2023, Monday   Ashadha, Shukla Purnima

Vyasa Puja
Vyasa Puja

 July 3, 2023, Monday   Ashadha, Shukla Purnima

Gauri Vrat Ends
Gauri Vrat Ends

 July 3, 2023, Monday   Ashadha, Shukla Purnima

Ashadha Ashtahnika Ends
Ashadha Ashtahnika Ends

 July 3, 2023, Monday   based on Jain calendar

Ashadha Purnima Vrat
Ashadha Purnima Vrat

 July 3, 2023, Monday   Ashadha, Shukla Purnima

Ashadha Purnima
Ashadha Purnima

 July 3, 2023, Monday   Ashadha, Shukla Purnima

Anvadhan
Anvadhan

 July 3, 2023, Monday   Ashadha, Shukla Chaturdashi

Chakshusha Manvadi
Chakshusha Manvadi

 July 3, 2023, Monday   Ashadha, Shukla Purnima

Shravana Begins *North
Shravana Begins *North

 July 4, 2023, Tuesday   Bhadrapada, Krishna Pratipada

First Mangala Gauri Vrat
First Mangala Gauri Vrat

 July 4, 2023, Tuesday   First Tuesday in Shravana

Ishti
Ishti

 July 4, 2023, Tuesday   Ashadha, Shukla Purnima

Jayaparvati Vrat Ends
Jayaparvati Vrat Ends

 July 6, 2023, Thursday   Shravana, Krishna Tritiya

Gajanana Sankashti Chaturthi
Gajanana Sankashti Chaturthi

 July 6, 2023, Thursday   Shravana, Krishna Chaturthi